Brecwast Busnes Llechi Cymru 1.2.18

Cofnodwyd: Dydd Llun 5 Mawrth 2018

Fe gychwynnodd y dydd am 8 o'r gloch bore dydd Iau yn yr Amgueddfa Lechi. Roedd te, coffi a bap brecwast ar gael i bob un o'r mynychwyr wrth wrando ar bob cyflwyniad. Roland Evans o Gyngor Gwynedd oedd yn gyntaf, gyda chyflwyniad am enwebiad Safle Treftadaeth y Byd ar gyfer ardaloedd llechi Gwynedd, Chris Allwood o Welsh Slate Ltd oedd yn ail, am sut gall fusnesau elwa o'r enwebiad - boed yn llwyddiannus gyda'r cais ai peidio! , Dr Dafydd Roberts o'r Amgueddfa Lechi yn 3ydd am ddyfodol yr Amgueddfa Lechi ac yn olaf, Stephen Edwards o Hwb Eryri am bwysigrwydd y gymuned i gefnogi'r enwebiad a dyfodol Hwb Eryri.

20180201_083731

Daeth y cyflwyniadau i ben am 9 o'r gloch a chawsom y cyfle i fynd ar daith gerdded. Roedd 2 opsiwn. Y cyntaf oedd cerdded heibio twll Chwarel Vivian, ac yna i fyny i Amgueddfa Ysbyty Chwarel Dinorwig, a chael golwg ar yr arddangosfeydd yno. Yna, cerdded yn ôl i'r Amgueddfa Lechi, gan weld Inclein Chwarel Vivian (sydd yn heneb gofrestredig) yn gweithio.

20180201_094340
 Fe gychwynnodd yr ail daith ar fws o'r Amgueddfa Lechi, trwy bentref Deiniolen, ac i Ddinorwig. Yno, byddwn yn cerdded draw at weledfan Dinorwig, gan edmygu maint Chwarel Dinorwig, ac hefyd golygfeydd gwych o Ddyffryn Peris. Wedi hynny, fe aethom i Allt Ddu a cherdded i lawr llwybr cyhoeddus - a oedd yn syth a chreigiog mewn mannau - at faricsod Dre Newydd. Mae rhain hefyd yn Henebion Cofrestredig. Yna, fe wnaethom gerdded i lawr y llwybr, ac yn ôl i'r Amgueddfa Lechi.
IMG_20180202_135934_520
Roedd paned, bara brith a chacennau gri ar gael ar ddiwedd y teithiau - â oedd yn flasus!
 
Sylwadau
Ychwanegu Sylwadau