Pobl Ifanc

Trwy ysbrydoli’r genhedlaeth nesa’ i gymryd diddordeb yn eu cynefin a’u hanes cyfoethog fe fyddwn yn creu trigolion balch, hyderus ac egnïol i’r dyfodol.

Os ydych chi'n awyddus i ddatblygu cynllun, neu rhannu eich hanesion hefo ni cysylltwch â ni.

Llysgenhadon Ifanc LleCHI

Prosiect ar y cyd rhwng Cais Treftadaeth Byd Llechi Cymru, Prosiect LleCHI (Cynllun Lle Arbennig Cronfa Treftadaeth y Loteri) ac Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis

Mae’r cynllun Llysgenhadon yn brosiect cyffrous i ddod a phobl ifanc ardaloedd Llechi Cymru at eu gilydd. Byddwn yn recriwtio disgyblion 14-18 oed sy’n angerddol am eu bro, a thrwy gyfres o weithdai, ymweliadau a digwyddiadau yn eu hyfforddi a’u datblygu i ddod yn Lysgenhadon Ifanc i’r Cais Safle Treftadaeth Byd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ar llechi@gwynedd.llyw.cymru

LleCHI 21x15cm 300ppi

Treftadaeth Ddisylw – Dyffryn Nantlle

Mae Treftadaeth Ddisylw yn ymgysylltu â phobl ifanc ledled Cymru, i ennyn eu diddordeb a’u hysbrydoli i wneud mwy gyda eu treftadaeth leol. Mae’n rhaglen ysbrydoledig, greadigol, llawn hwyl, sy’n annog pobl ifanc i ddarganfod lleoedd newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd.

Mae’r prosiect yng Ngwynedd yn cael ei arwain gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd (YAG) ac yn canolbwyntio ar dreftadaeth diwydiant chwareli llechi Dyffryn Nantlle. Dros gyfnod y prosiect, bydd YAG, ynghyd â grŵp cymunedol Dyffryn Nantlle 2020, yn gweithio gyda phobl ifanc leol tra byddant yn archwilio, yn dysgu ac yn dehongli eu treftadaeth.

Mae’r diwydiant llechi wedi cerfio tirlun y dyffryn a hefyd siapio bywydau bob dydd, diwylliant a hunaniaeth y rhai oedd yn byw yn y cymunedau cyfagos. Drwy ddefnyddio ystod o dechnegau technolegol ac archeolegol, mae'r bobl ifanc yn anelu at gofnodi storïau y safleoedd a phobl yr ardal.

Dywedodd rhai o’r plant wrthym:- Dwi’n mwynhau cael mynd i’r chwareli” Cawsom gyfle i fynd mewn hofrennydd!” “Da ni’n cael lot o gyfleoedd da a dysgu am yr ardal”

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Jade Owen ar jade.owen@heneb.co.uk

treftadaeth disylw

Gŵyl Lechi Ysgol Dyffryn Nantlle 2017

Mae Ysgol Dyffryn Nantlle yn gwasanaethu ardal fwyaf ysgogol diwydiant y llechi yng Ngogledd Cymru, Dyffryn Nantlle.  Fel rhan o weithgareddau tymor yr Haf, 2017, fe ymgorfforwyd llechi i bob agwedd o fywyd yr Ysgol am gyfnod o bythefnos.  O wersi gwyddoniaeth yn edrych ar systemau inclên, i ddosbarthiadau chwaraeon yn ail greu gêm bêl-droed yn Chwarel Dorothea; gwersi Mathemateg yn cyfrifo maint llechi i Addysg Grefyddol yn astudio'r enwog John Jones Talysarn…roedd hyd yn oed ‘flashmob’ yng Nghastell Penrhyn!  Roedd llechi yn treiddio trwy’r Ysgol yn ystod y cyfnod ac yn diweddu gyda Gŵyl Gymunedol i ddathlu’r holl waith.

Cynhaliwyd yr Ŵyl yn Neuadd yr Ysgol gyda disgyblion yn cymryd rhan mewn nifer o berfformiadau yn cynnwys drama fer gyda Llion Williams wedi’i seilio ar Chwalfa a cherddoriaeth wedi’i gyfansoddi a’i berfformio gyda chymorth Prifysgol Bangor.  Roedd bwyd yn cael ei weini gan ddisgyblion mewn gwisg draddodiadol, a chyfle i bawb weld ffotograffiaeth, barddoniaeth, arlunio a straeon byr ardderchog y disgyblion, i gyd wedi’w seilio ar ddiwydiant y llechi. 

Roedd Neuadd yr Ysgol yn orlawn, gyda’r gymuned leol wedi eu diddanu am ddiwrnod cyfan gan y bobl ifanc; roedd yn gyfle i ddod a chenedlaethau ynghyd, a cheisio ail-gysylltu pobl gyda’u treftadaeth leol.

 

“...helpu i ddatblygu balchder yn eu hardal” – (Athrawes)

“...braf gweld rhieni, athrawon a phobl leol yn cymysgu” – (Athrawes)

“Roedd ymateb y disgyblion wrth sgwrsio efo nhw yn dangos yn amlwg eu bod wedi cael boddhad mawr o’r profiad” – (Cadeirydd y Llywodraethwyr)

“Roedd cerdded i mewn i’r Neuadd a gweld holl waith amrywiol y disgyblion yn cael ei arddangos o’n blaen yn wych” – (Aelod Lleol)